دوباره از زنانه ها...

اگر نمی توانید همیشه مثل روز اول باشید، اگر زمان همه چیز را عادی و بی هیجان می کند، تنها گاهی گریزی به روزهای اول بزنید؛ یا حتی شده چند دقیقه بازی اش کنید! زن ها از عادی شدن، از تکراری شدن، از مثل روز اول نبودن، می ترسند!... گاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید.

/ 0 نظر / 4 بازدید