مشتاق دانستن ابتدای هر چیزی ام!

مشتاق دانستن ابتدای هر چیزی ام! به هر کجای تهران و ایران و این طرف آب و آن طرف آب که پا می گذارم، هزاران مدل فلش بک می خورد توی سرم به آغاز ِ فلان جایی که در آنجایم، و هزاران فلاش فوروارد به پایان ِ همان جا! و حتی هر چه می خورم به تنها چیزی که فکر می کنم آن کسی ست که آن چیز را بار اول اختراع کرده است و خورده است! مخترع برق را چرا همه می شناسند و به مخترع قرمه سبزی کسی حتی فکر هم نمی کند!؟ شاید دلیلش این باشد که برق از قرمه سبزی حیاتی تر است؛ من اما مردانی را می شناسم که قرمه سبزی را به برق ترجیح می دهند!!

/ 0 نظر / 5 بازدید