روی مضحک زندگی

زندگی یک وقت هایی تصمیم می گیرد مضحک ترین رویش را نشانتان دهد ، ریلکس باشد ، نفس عمیقی بکشید و بنده خدا را همان جوری که هست بپذیرید ، هر چند که به پذیرفته شدن از سوی شما ذره ای هم نیاز ندارد و بلد است کار خودش را بکند چه بخواهید چه نخواهید ، پس بهتر است که بخواهید ، جنگیدن با کسی یا چیزی که نتیجه اش از پیش بدیهی ست حماقت محض است نه جسارت ! زندگی تازه گی ها تصمیم گرفته مضحک ترین رویش را نشانم بدهد ، تعبیر نا به جا نکنید ، مضحک به همان اندازه که از خوب دور است به بد هم نزدیک نیست ! مضحک فقط یعنی مضحک ! شوخی های غیرقابل پیش بینی اش را بی عکس العمل نگاه می کنم ، راه بی فایده ای ست برای حرص دادن زندگی ، زندگی آدم نیست که برای حرص دادنش از این راه بهتر نتوانید پیدا کنید !

/ 2 نظر / 4 بازدید
قبیله سبز

پس اراده و همیت در این میان چکاره اند . اراده آدمی کوه را از جا می کند انسان این اعجوبه خلقت دارای توان وانرژی ای است که با درست بهره گرفتن ازآنها وضع زندگی جهانیان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. انیشتن می گوید اگر هر فرددر طول عمر از یک میلیونیوم توان مغز خود استفاده می کرد اکنون جهان تعریف دیگری داشت. هرچند شما فقط یک حالت روحی ودلنوشته را مرقوم نموده اید. خالق هستی شما را بپایاد.[گل]

قبیله آدم خورها

فکر کنم قبیله سبزی های اعجوبه های خلقت رو با قرمه سبزی هاشون تو دیگ آب جوش باید بدون نمک پخت تا دیگه بیخودی وضع زندگی جهانیان رو تحت تاثیر قرار ندهند.