بهار

بهار یعنی یکی شدن آغاز و پایان زمین، بهار یعنی شاید این بار را به خاطر من بگردد؛ بهار یعنی شاید این بار را برای رسیدن تو به آرزوهایت بچرخد. بهار یعنی زمین هنوز پروانه است و خورشید هنوز شمع. بهار یعنی تو همان خورشیدی!...

/ 0 نظر / 7 بازدید