پیش و بعد...

چه بی پروا پروانه وار بودیم... عاشقِ هیچ کسی نبودن و به ادامه ی زندگی و آینده ی زیبایی که هنوز فرصتِ اتفاق افتادن دارد امید داشتن خوب است... خیلی هم خوب است! تمام عرفا و شعرای شرقی هم اشتباه می کنند که در عشق های یکطرفه حالِ خوبی سراغ دارند!... تنهایی داریم تا تنهایی... قدرِ تنهاییِ پیش از آمدنش را بدانید، اگر بیاید و نماند این تنهایی با آن تنهاییِ قبل، خیلی فرق دارد، خیلی!... پروانه بدونِ شمع زیباتر است، پروانه ی سوخته را نه خودش دوست دارد، نه شمع، نه دیگران؛ مگر همان عرفا و شعرای شرقی تحسینش کنند!؛ وگرنه پروانه ی شمع دیده که پروانه نیست دیگر اصلا!...

/ 0 نظر / 353 بازدید