ادبیاتِ غنی!!

در کشورهایی که ادبیاتِ غنی ای دارند، آدم ها حرف هم را کمتر می فهمند؛ و یا اصلا تعارف که نداریم، اساسا حرف هم نمی فهمند که نمی فهمند!... چون همه چیز هزار تا معنی دارد! ایهام... ابهام... استعاره... پارادوکس... انواع و اقسام جناس... کنایه... ایهام... کنایه... ایهام... کنایه... و...
در کشورهایی که ادبیاتِ غنی ای دارند، همان بنویسید سنگین تز از این است که حرف بزنید!

/ 0 نظر / 4 بازدید