دیوانه پشت دیوانه

سالها قبل داستانی خواندم که دختری افغانی یا شاید چینی داشت که پشت به دوربین روی صندلی پشت بلندی می نشست توی اتاقی پر از دود ! و نویسنده اش اصرار عجیبی داشت که روحیات شخصیت منفی داستانش را از من برگرفته ! نشان به نشانی که دختر گاهی شبیه من فکر می کرد و از آن بدتر اینکه پیش می آمد عین جملات مرا تکرار می کرد ! من اما نمی دانم چرا به سرم نزد که احساس موش آزمایشگاهی بودن داشته باشم و به همین اتهام نویسنده اش را بگیرم مثل موش بجوم ! ولی حالا مردی که دکمه دوست دارد احساس می کند موش شده است و من کار و زندگی ام را ول کرده ام تا ذهنش را بگیرم بچلانم توی داستانم و از آن بدتر اینکه تنها به همین هدف پای حرف هایش نشسته ام اصلا ! کار خدا را می بینید ؟ دیوانه آفریده پشت دیوانه !

/ 3 نظر / 7 بازدید
محیا

و انسانهایی که فکر می کنند چقدر مهم اند برای دیگران و چه خود برتر بین !!!