اهلی کردن به امان باد ها؟؟!!

فرق است بین اهلی کردن و قبول مسئولیت هایش
و همینطوری الکی با هم بودن و بودن تا هر چه که پیش آمد قدرتش را داشته باشد که به ما قدرتی بدهد که بگوییم: هی فلانی به سلامت هِرررری...

فرق است بین اهلی کردن و قبول مسئولیت هایش
و تماشای اینکه گُلمان بی حباب شیشه ای به امانِ بادها بماند و با خود بگوییم: به من چه که باد را حایل شوم وقتی دیگر گل من نیست!؟...

فرق است بین اهلی کردن و باد را حایل شدن
با نقاشی کشیدن از تووشاتِ شازده و گل، و بی سبب به دیوار آویختنش با دو میخ!

/ 0 نظر / 8 بازدید