ایواناپتیلوس

ایواناپتیلوس نه ربطی به ایوانُف دارد و نه ربطی به دِدالوس و ایکاروس! ایواناپتیلوس سیاره ی از مدارِ خود پرت شده ای ست که تو را با خود نبُرد؛... ما را بُرد! یادم نیست اواخر ژانویه بود یا اوایل فوریه، که آمد و آمد و آمد و آمد و به زمین نخورد... اما از لب به لبِ بام خانه ات، از بیخِ گوشِ زمین رد شد و بادِ دیوافکنی که وزید، همه مان را با خود بُرد!... تو چه کردی با زمینِ خالی از مردم؟ با زمینِ خالی از من؟؟ من اگر بودم تا ابدالدهر ترانه های کلاسیکِ انگلیسی زبانِ جهان را، همان ها که هر کدام را به هزار ورژنِ مختلف خوانده اند و هنوز به همان اندازه ی صدها سال پیش خوش حال اند را گوش می دادم... چرا خوش حال را به معنیِ شاد به کار می برید؟ خوش حال یعنی حالِ خوش داشتن!... حالِ خوش مجبور نیست مترادفِ شاد باشد! می شود شاد نبود اما حال و هوای خوشی داشت... می شود ترانه های خوش حالِ همیشگیِ جاویدانِ جهان را هی گوش داد... هی گوش داد... و از رعبِ آرامِ جهانِ خالی لذت بُرد!... تو اما چه کردی!؟ فریادی از سر شادی کشیدی و علامت های لایک و پیروزی حواله ی ابرهایی کردی که زین پس جز برای تو نخواهند بارید!؟ و سلام و شکلکِ چشمک و نامه ی فدایت شوم فرستادی برای ایواناپتیلوسی که مرا، که همه را، که ما را، با خود بُرد!؟ تمام زمین برای تو... می توانی تمام گذشته مان را در اقیانوس هایی که جز برای تو آب نخواهند داشت، بیاندازی و با کوله پشتیِ مشکی ات بروی... بروی... آنقدر بروی که از رفتن خسته شوی و دلت هوای ماندن کند، و منی نمانده باشد که بمانی یا نمانی! عزیزم این سنگ ها که به پایت خواهند گرفت، خرده پاره های همان سیاره ی پرتی ست که دوستش داشتی!... و کسی در کوله پشتیِ مشکی ات نامه ای نخواهد یواشکی گذاشت؛ و کسی برای گفتن هر "دوستت دارم" نخواهد برای تکان های لب هایت مُرد؛ و ترانه های جاویدانِ جهان را در هارد و آرشیوِ هیچ کدام از خانه های خالی از مردم که همه شان جز برای تو دیگر نخواهند بود، پیدا نخواهی کرد؛ که آن بادِ دیوافکن که دوستش داشتی، مرا و ترانه ها را با هم بُرد!... حالا هی برو... تمام گرداگردِ تنهایی ات را در سکوتِ سهمگینِ تنهایی ات قدم بزن...، همان تنهاییِ مقدسی که یک لقمه اش را به من ندادی! همه ی تنهاییِ شیرینت را در آن سکوتِ سنگینِ بی ترانه، در آن کوله پشتیِ خالی از دست خطِ من، به دوش بگیر و هی برو... هی برو... تمام زمین برای تو!

/ 0 نظر / 58 بازدید