انتخابات!

پادشاهی را به دموکراسی ترجیح می دهم. یادش به خیر در تمام داستان های تاریخ برای اینکه کسی قدرت را از چنگ کس دیگری دربیاورد میزد و آن طرف را می کُشت و تمام...! در دموکراسی برای اینکه قدرت را از کس دیگری بگیرند به دروغ ها و تبلیغات فراوان و تحمیق و شستشوی مغزی تمام مردم آن کشور نیاز دارند!

/ 0 نظر / 8 بازدید