رستم و باشی و مورچه ها زورشان بیشتر از تو باشد زور دارد!

خلاف جهت آب شنا کنید تا بمیرید!... من خودم هم دقیقا همین کار را می کنم! واقعیتِ دنیا هیچ ربطی به واقعیتِ اختراعیِ و من درآوردیِ ما ندارد! (هرچند که تمام جهان مخلوق ذهن ماست، اما قوانینی که همان جهان را سر پا نگه داشته اند شدیدا تغییر ناپذیرند!). واقعیتِ بلاتغییر دنیا این است که "ما هیچ وقت هیچ کس را به علت رفتار غرور آمیز و بی اعتنایی از دست نداده ایم!، بلکه به این علت او را از دست می دهیم که رفتاری بیش از اندازه دوستانه و فروتنانه از ما دیده است. این رفتار موجب نخوت و تحمل ناپذیر شدن می گردد و به شکست رابطه منجر می شود!"، ولی بعضی از ما برای خودمون خیال می کنیم "عشق" تاثیری والاتر از این حرف ها دارد و هر که هر چه می خواهد بگوید و عشق و مهر شکست ناپذیر است و از این حرف های سر اندر پا اشتباه...!!، و پرچم دار این ایمان دارانِ خوش خیال هم خودِ من!! اما حقیقت این است که این نگرش و ایمان شدیدا درست است اما جزو قوانین دنیا نیست! درست است اما کار نمی کند! ای وای... قوانین دنیا درست نیست اما قطعی ست! اما بیایید شما و من خلاف جهت شنا کنیم، بیایید همینطوری نومیدانه اما مطمئن امیدوار باشیم عشق چیزی قوی تر از اینهاست... چون اگر به دنبال کبک راه بیفتیم راه رفتنِ کلاغ را هم از یاد می بریم! دانستنِ اینکه چه راهکاری در رابطه کارآمد تر است باعث نمی شود توانایی اش را هم پیدا کنیم! ما فقط میدانیم! خب می دانیم که بدانیم! خب که چه؟ وقتی دوستش داریم چطور بی اعتنایی کنیم؟ وقتی دوستت دارم چطور بی اعتنایی کنم!؟... من فکر می کنم تنها راهی که داریم همین است: بدانیم که داریم اشتباه می کنیم اما اشتاه کنیم، عاشقانه اشتباه کنیم و آگاهانه شکست بخوریم! نه که شکست خوردن خوشمزه باشد و نه که از رابطه ای درست حسابی داشتن بپرهیزیم؛ بلکه فقط چون ما کبک متولد نشده ایم!... بماند که کبک های جهان اتفاقا چقدر هم زیادند و چقدر هم خوب!، من اما نگران اندک باقیمانده ی این ایمان داران به قدرتِ عشق ام! من نگرانِ خودمم!... عشق ضعیف ترین قدرت جهان است؛ نه در ذات! در ذات چنان قدرتمند که باید سر تعظیم بدان فرود آورد، ولی جزو قوانین دنیا نیست! در قوانین مُهر و لاک شده ی روابط، عشق تنها کاری که از دستش برمی آید خراب تر کردن و خراب تر کردنِ رابطه است... رستم و باشی و مورچه ها زورشان بیشتر از تو باشد زور دارد!!... ولی خب این ها را می دانیم که بدانیم!، خب که چه؟

/ 1 نظر / 115 بازدید
eshq-nevis

دوستش داریم و چگونه بی اعتنایی کنیم