بی زحمت قضاوت نکنید!

تا با این آدم های دورادور و مجازی از نزدیک رفاقت نکرده اید، قدم نزده اید، درد دل نکرده اید، چای نخورده اید، او را قضاوت نکنید!... اگر با رفیقی بارها قدم زده اید و درد دل کرده اید، اما تا به حال با او دعوا و جر و بحث نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... اگر با رفیقی که با او هم رفاقت و هم جر و بحث کرده اید، هنوز سفر نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... تا با رفیقی که با او سفرها کرده اید، هنوز سال ها زندگی نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... و تا وقتی که با کسی مدت ها زندگی کرده اید، اما به جای او به دنیا نیامده اید، او را قضاوت نکنید!... شما پس از تمام مراحل شناخت، نهایتا فقط می توانید نظر شخصی خودتان را داشته باشید که مثلا فلانی فلان خصلت خوب را دارد و بهمان خصلت بد را! همین!... مطمئن نباشید! هیچ وقت مطمئن نباشید!
/ 0 نظر / 3 بازدید