کلیدواژه ی واضحی ست نام کوچک شما!

کلیدواژه های به شدت کوچک و ساده ای دارد دوست داشتن؛ مثلا وقتی کسی نام کوچکتان را سالی یکبار بیشتر صدا نمی زند آنهم تنها در مواردِ ضروری که واقعا نیاز به صدا زدنتان است، یعنی دوستتان ندارد بی آنکه حتی خودش بداند!... کسی که شما را دوست دارد در سر و تهِ بیشتر جمله هایش بیخودی نام شما هم هست! می بینید؟ همه چیز به همین وضوح است و ما کوریم؛ کور!

/ 0 نظر / 109 بازدید