باتلاق

و باتلاق هم خب خاصیتش فرو تر کشیدن است!!!...

حالا هی بیاییم و به باتلاق بگوییم که "به نام انسانیت و آزادی و عدل و شعور و حرمت زن و حقوق برابر و غیره و غیره، نبلعمان و نکِش پایین!!"... می شود؟! می شنود؟! می فهمد؟! اصلا دستِ خودش است؟!؟

/ 0 نظر / 4 بازدید