صبح های کدر

عزیزم صبح به خیر

این صبح ها که دوستم نداری، چه رنگی ست عزیزم؟ این صبح ها که بی سلامی و بی علیکی و بی جوانه ی شور و بی شکوهِ آغوش و بی صدای تو بر سرم خراب می شوند، سیاه اند و کدر و کبود! توی خانه ی تو این صبح ها چه رنگی ست؟ خاکستری؟ بی رنگ؟ یا هفت رنگ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید