رنگین کمان

هیچ می دانستی دوباره از نو دوست داشتن، مثل رنگین کمان است بعد از روزها و هفته ها باران؟! نه از آن باران های شاعر خوشحال کُن و عاشق هوایی کُن، نه! از آن باران های کشاورز بیچاره کُن؛ از آن باران ها که سیل می شوند و خانه خراب می کنند؛ از آن باران های بد!... هیچ می دانستی دوباره دوست داشتن رنگین کمانِ پس از باران است!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید