نوستالژی های سال ها بعد!...

دکمه پیش از پیراهن

دکمه خریدن برای پیراهنی که بعدها قرار است بدوزی اش، مثالِ هی فیلم خریدن های من است که شاید روزی کسی آنقدر کنارم بماند برای دیدنِ همه شان!... 

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳