نوستالژی های سال ها بعد!...

روی مضحک زندگی

زندگی یک وقت هایی تصمیم می گیرد مضحک ترین رویش را نشانتان دهد ، ریلکس باشد ، نفس عمیقی بکشید و بنده خدا را همان جوری که هست بپذیرید ، هر چند که به پذیرفته شدن از سوی شما ذره ای هم نیاز ندارد و بلد است کار خودش را بکند چه بخواهید چه نخواهید ، پس بهتر است که بخواهید ، جنگیدن با کسی یا چیزی که نتیجه اش از پیش بدیهی ست حماقت محض است نه جسارت ! زندگی تازه گی ها تصمیم گرفته مضحک ترین رویش را نشانم بدهد ، تعبیر نا به جا نکنید ، مضحک به همان اندازه که از خوب دور است به بد هم نزدیک نیست ! مضحک فقط یعنی مضحک ! شوخی های غیرقابل پیش بینی اش را بی عکس العمل نگاه می کنم ، راه بی فایده ای ست برای حرص دادن زندگی ، زندگی آدم نیست که برای حرص دادنش از این راه بهتر نتوانید پیدا کنید !

   + مهدیه لطیفی ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧